lust spellhttp://kallajado.blogspot.comhttp://kallajado.blogspot.com


AMAL :PEAPAL ME BAR BAR KA THAN UPPER BHETA AZZAZIL SHAYTAN MERE SHABIYA
             KA HO SHAYTAN FLAN KO JA RAND DILA HAMARA DHIAN JO NA KERE MERA
             KAM TO APNI BHEN BHANJI KE SAIJ PE PAG DHERE CHAMAR KE KHAL KLAN
             KE BAAT NERK PERA

HADIYA O TRAEEQA 5000 WITH NAQUSH