Rizaq behisab

JO shaks is KO 21dafa pher Ker asman ke trf phonk Ker JO khane ke khawish ho mange US KO Mila ga