hub safli

amal(adrak ka danda narsingh ka ban jis se khele 2 sheytan 2 sheytan hoe mujmor(flan binte flan) ko hazer kero hnoman zaroor.


11 tasbhe 21 din waqat ar jigga aik rakh ker phara aur mehboob ke tasweer samne rakhe ,2 moti choor ke lado hunoman ki nazar ke lie rozana samne rekha baad me chat ya chalte pani me phenk de ,mehboob deewana war hazer ho ga ,per amal mukamal kera.