amle muhabat

amal(zer adher zabar audher mashooq adger taleb audher behqi (ayat kreema phere).

 

1100 dafa 11 long per pherne ha 11 din pherne ke baad long aag me jila den (mashooq )aur(talib) ke gha nam len