amal mehboob safli

Mens Interest Blogs - BlogCatalog Blog Directory

amal mehbob safli


amal(allf allf sun re sheytan mere shakal ka bun shetan flan bin flan ko ja rand jab na dheke mera mukh tub na paya sukh mere pas aye the chuta warna claja phuta)

is amal ko chragh jila ker apne saye per nazar rekh ker 108 mertaba barhna ho ker 40 din aik he jaga aur waqt per pahra sungdil se sungdil mehboob hazar ho ga ,amal ke waqat mehboob ke tasweer samna rehke aur lahula na phere.