AMAL HAMZAD

                                                AMALE HAMZAD

 
 
ESHA KI NAMAZ KAY BAD  444 MARTABA  MANDARJAZAIL  AAYAT  KO  21 YOM TAK

PARO . INSHAH ALLAH HAMZAD HAZIR  HO  GAA . IS AMAL MAY KOI  PARHAYZ NAHI

HAI .AUR AAMIL KI TABAYADARY KARNAY PAR MAJBOOR HO GAA.ALBATTA WAQT
AUR  JAGHA KI PABANDI HA.

AMAL:ALAZI  -YU-WASWESO-FE-SODORIN NAS-MINEL JINNETE WAN NAS-YA QOMA-
HAMZAD -HAZER -SHO-HAZER-SHO-HAZER SHO.

AMAL SE PHELE AJAZAT ZAROOR LE LEN
0322-2228817Z